×

لیست روندهای اجرای سامانه
ارسال خطاي نرم افزار ره توشه
درخواست پیگیری
پذيرش
درخواست پیگیری
تست ورژن گيري
درخواست پیگیری
تست ورژن گيري با ورژن
درخواست پیگیری
تست ورژن گيري با ورژن 2
درخواست پیگیری
جذب متخصصين
درخواست پیگیری
جذب و پذيرش تبليغ نوين
درخواست پیگیری
فرآيند درخواست كاربري سازمان
درخواست پیگیری
فرآيند_عضويت نويسنده
درخواست پیگیری