×

مشخصات درخواست دهنده

* درخواست دهنده
نام سازمان یا گروه تبلیغی
شماره پرونده تبلیغی
* تلفن ثابت
* تلفن همراه
* نام درخواست دهنده
نام خانوادگی درخواست دهنده
سمت درخواست دهنده
کد ملی درخواست دهنده
* استان محل اعزام
* شهرستان محل اعزام
بخش یا روستای محل اعزام
کاربر گرامی در قسمت زیر بعد انتخاب هر بخش از محیط محل اعزام دکمه + را کلیک کنید
* محیط محل اعزام
* آدرس محل اعزام
توضیحات
پیوست

مشخصات درخواست

* اولویت های درخواست اعزام در حوزه تخصصی
عنوان درخواست اعزام پیشنهادی
* توضیح و تبیین ضرورت و اهداف درخواست اعزام
* نوع اعزام
* تعداد مبلغ درخواستی
* تعداد روز اعزام
* مخاطبان فعالیت های تبلیغی
* رابط یا سازمان تایید کننده گزارش اعزام
* شماره رابط یا سازمان تایید کننده
* از تاریخ
/
/
* تا تاریخ
/
/
Captcha Picture
کد امنیتی