لیست روندهای اجرای سامانه

پذيرش درخواست پیگیری
جذب و پذيرش تبليغ نوين درخواست پیگیری
فرآيند درخواست كاربري سازمان درخواست پیگیری
فرآيند_عضويت نويسنده درخواست پیگیری